Wednesday, May 15, 2013

የፌድራል ጉዳዮች ሚኒስቴር የሃይማኖት ተቋማትን ለመመዝገብ ያወጣው ረቂቅ መመሪያ

አንብቡና የራሳችሁን አስተያየት ስጡበት

ይህን መመሪያ ስመለከት በ2000 ዓም በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በሃይማኖት ጉዳይ የወጣውን መመሪያ እንዳስታውስ አደረገኝ። በዚያን ወቅት ማንኛውም ሃይማኖትን ሊገልጹ የሚችሉ ነገሮችን የሚቃወም ስለነበር  የከፍተኛ ት/ት ተቋማት  ተማሪዎችን በእጅጉ ያሳዘነ፣ ያስቆጣና እምነትንም የሚፃረር  እንደነበር አስታውሳለሁ።